Prevdilaštvo

Prevodimo sve sa engleskog, nemačkog, španskog i ruskog jezika a zajedno sa saradnicima sa evropskih i većine svetskih jezika.
Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač. Ja sam sudski prevodilac, tumač za engleksi, nemački, španski i ruski jezik.
Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog tumača za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.
ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI, PORTUGALSKI, FRANCUSKI, RUSKI, POLJSKI, ČEŠKI, MAĐARSKI, BUGARSKI, RUMUNSKI, MAKEDONSKI, SLOVENAČKI, HRVATSKI, ALBANSKI, GRČKI, ŠVEDSKI I HOLANDSKI JEZIK.

Prevod pravnih i sudskih dokumenata

Ugovori; Tužbe; Rešenja; Odluke; Pravilnici; Izvod iz sudskog registra preduzeća; Finansijski izveštaj; Revizorski izveštaj; Kupoprodajni ugovori; Stručni tekstovi; Tehnička uputstva; Sertifikati; Međunarodne dozvole; Godišnji i revizorski izveštaji; Prevođenje veb-stranica i reklamnih poruka; Prevođenje zakonodavstva EU, Tenderi – tenderska dokumentacija itd.

Prevod ličnih dokumenata.

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih/umrlih; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Diplome; Svedočanstva; Prepis ocena i nastavni plan; Punomoćja; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Lekarski nalazi... itd.

Obaveza klijenta

Potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji Vam je potreban prevod. Dostava/preuzimanje dokumenata obavlja se u našim prostorijama Vojvode Milenka 34, Beograd, (nastavak Tiršove ulice, izmedju Britanske i bivše američke ambasade u Kneya Miloša ulici) svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Kontakt telefoni su: 011 36 16 345 i mob. 063 20 99 99

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete tokom navedenog perioda ili niste iz Beograda, dokumenta možete da dostavite poštom ili elektronskim putem na e-mail sgrahovac@gmail.com